Oferta

Doradztwo gospodarcze w zakresie:

 1. zarządzania przedsiębiorstwem (restrukturyzacja, doskonalenie systemu zarządzania),
 2. wdrażania systemów IT w przedsiębiorstwach i instytucjach:
  •  analizy przedwdrożeniowe,
  • opracowanie koncepcji nowych systemów i modernizacji systemów już istniejących,
  • tworzeniu zespołów wdrożeniowych,
  • bezpośrednia realizacja i zarządzanie projektami IT,
  • testowanie efektywności i bezpieczeństwa systemów IT,
 3. organizacji zespołów ludzkich do realizacji projektów
  (IT, cyberbezpieczeństwo, blockchain).
 4. kreowania nowych organizacji
 5. wdrażania innowacji.

Organizacja i zarządzanie:

 1. diagnoza systemu zarządzania
 2. badanie klimatu organizacji i poglądów kadry kierowniczej na temat poziomu organizacji firmy
 3. racjonalizacja rozpiętości kierowania
 4. projekt systemu zarządzania:
  • filozofia systemu zarządzania
  • struktura organizacyjna
  • katalog funkcji zarządzania
  • przebiegi informacyjno-decyzyjne
  • zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych
 5. dokumentacja organizacyjna:
  • regulamin organizacyjny
  • księga służb, w tym zakresy czynności pracowników
  • aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych
  • regulaminy i instrukcje
 6. system obsługi informacyjnej:
  • system informacji kierownictwa
  • system informacji marketingowej
 7. projekt zarządzania procesami gospodarczymi
 8. dokumentacja ISO
 9. projekt systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 10. badanie metod pracy
 11. projekt racjonalizacji zatrudnienia na stanowiskach robotniczych
 12. badanie i projektowanie pracy laboratoriów
 13. badanie wykorzystania czasu pracy laboratoriów
 14. badanie stopnia wykorzystania aparatury laboratoryjnej
 15. opracowanie cennika usług laboratoryjnych
 16. analizy porównawcze w wybranych obszarach
 1. montaż finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z doborem możliwych programów pomocowych (środki przedakcesyjne, poakcesyjne i inne)
 2. sporządzanie wniosków o pomoc publiczną dla firm z sektora MŚP, dużych jednostek gospodarczych oraz jednostek administracji państwowej i samorządów
 3. zarządzanie projektami inwestycyjnymi od koncepcji poprzez pomoc w uzyskaniu środków, realizację, rozliczanie i monitoring inwestycji
 4. studium wykonalności inwestycji
 5. biznes plan
 6. analiza efektywności ekonomicznej inwestycji
 7. dokumentacja techniczna na potrzeby inwestycji
 8. strategie rozwoju lokalnego i regionalnego na potrzeby samorządów
 1. badanie zgodności zachowań strategicznych firmy z kształtowaniem się otoczenia
 2. strategia ogólna, strategia produkt – rynek i strategie funkcjonalne
 3. segmentacja strategiczna firmy
 4. badanie rynku i opinii publicznej na terenie kraju
 5. diagnoza zasobów rynkowych
 1. diagnoza zasobów finansowych
 2. diagnoza zasobów materialnych
 3. badanie efektywności programów inwestycyjnych
 4. projekt systemu kontrolingu
 5. projekt zasad funkcjonowania służby kontrolingu
 6.  projekt systemu budżetowania dla jednostek produkcji podstawowej, pomocniczej oraz jednostek administracyjno-sztabowych przedsiębiorstwa
 7.  wdrażanie systemu budżetowania
 8. projekt rachunku kosztów procesów gospodarczych
 9. projekt zasad funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego
 10. instrukcje i procedury dla procesu planowania
 11. biznes plany dla dużych i małych przedsiębiorstw
 
 1. diagnoza zasobów personalnych
 2. projekt polityki personalnej
 3. projekt systemu kontrolingu personalnego
 4. projekt systemu motywacyjnego
 5. projekt systemu rozwoju personalnego
 6. dokumentacja zarządzania personelem:
 7. regulamin pracy
 8. regulamin premiowania
 9. tabele płacowe
 10. układ zbiorowy pracy
 11. wartościowanie stanowisk pracy
 12. taryfikatory
 13. pośrednictwo pracy i kształtowanie cech osobowościowych zgodnych z wymaganiami stanowiska pracy
 14. szkolenia i treningi interpersonalne
 1. wykonywanie audytów systemów organizacyjnych
 2. identyfikowanie zagrożeń wynikających z niedoskonałości systemowej w obszarach:
  • techniki
  • organizacji
  •  informatyki
  • ludzkim
 3. oraz zagrożeń wynikających z uwarunkowań systemowych
 4. identyfikowanie źródeł ryzyka
 5. badanie i ocena poziomu ryzyka

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w naszej ramowej ofercie: