Kodeks Etyczny

I. Podstawowe osobiste i zawodowe normy etyczne

 1. „Primum Non Nocere” – naszą podstawową zasadą jest nie szkodzić żadnym interesariuszom w trakcie realizowanych prac.
 2. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za swoje działania.
 3. Podejmujemy się przedsięwzięć, w stosunku do których posiadamy kwalifikacje, wynikające z wykształcenia oraz doświadczenia.
 4. Stale podnosimy swoje umiejętności zawodowe, dążąc do ustawicznego rozwoju osobistego.
 5. Podnosimy prestiż zawodu konsultanta poprzez wykonywanie go w sposób godny i przykładny.
 6. Przestrzegamy kodeksu etycznego i zachęcamy innych do postępowania zgodnego z nim.
 7. Przestrzegamy prawa kraju, w którym realizujemy nasze projekty.
I

II. Podstawowe zasady etyczne dotyczące kierowania realizowanymi usługami doradczymi (projektami)

 1. Zarządzamy prowadzonymi przez nas projektami, mając na celu promowanie maksymalnej efektywności, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji kosztów.
 2. Stosujemy najnowocześniejsze narzędzia i techniki w zakresie usług doradczych, by zapewnić realizację celów zgodnych z założeniami Klienta, a także dotyczących jakości, kosztu i czasu wykonania.
 3. Traktujemy sprawiedliwie wszystkich członków zespołu, kolegów i współpracowników wykonujących projekt bez względu na rasę, religię, płeć, preferencje osobiste i kulturowe, wiek lub narodowość.
 4. W trakcie realizacji usług doradczych zapewniamy pracownikom odpowiednie warunki pracy.
 5. Poddajemy nasze prace uczciwej ocenie, bezstronnie wysłuchujemy innych racji oraz w należny sposób uznajemy wkład innych osób.
 6. Wspieramy członków zespołu, kolegów i współpracowników w ich rozwoju zawodowym.
II

III. Podstawowe zasady etyczne dotyczące realizacji projektów doradczych

 1. Jako pracownicy jesteśmy lojalnymi przedstawicielami swoich firm oraz Grupy WIP.
 2. Prowadząc ekspansję rynkową stosujemy zasadę „fair-play” w stosunku do Klienta i Konkurencji.
 3. W zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektów aktywnie współdziałamy z wyznaczonymi przedstawicielami Klientów.
 4. Realizując projekty doradcze godnie reprezentujemy naszych Klientów w zakresie powierzonych nam spraw.
 5. Zachowujemy poufność informacji na temat spraw handlowych, procesów technicznych, organizacji Firmy lub Klienta (o ile obowiązek ujawnienia nie spoczywa na nas z mocy prawa), również po ustaniu zatrudnienia.
 6. Informujemy swych pracodawców, Klientów, organizacje zawodowe lub instytucje publiczne o jakichkolwiek okolicznościach, które mogłyby prowadzić do sprzeczności interesów.
 7. Wystrzegamy się działalności, która mogłaby być uznana lub stwarzać choćby tylko wrażenie korupcji i otwarcie wyrażamy swój sprzeciw wobec takich działań.
III

IV. Podstawowe zasady etyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej

 1. Chronimy bezpieczeństwo, zdrowie oraz dobro społeczeństwa i otwarcie wypowiadamy się przeciwko naruszaniu tych wartości.
 2. Dążymy do rozpowszechniania wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
IV